Количка

0 артикула
СПЕЧЕЛИ СТРАХОТНА КАФЕ МАШИНА НА 08.03.2022г.

Категории

Спечели Кафемашина с капсули SPETEMA GRANDE POD

Дата: 2022-01-18

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА "Спечели Кафемашина с капсули SPETEMA GRANDE POD

 

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

 

Организатор на играта е „БИЛГЕТ“ ООД , 112627218, с адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски 127, аптека “Стадиона”, наричано по-нататък „Организатор“.

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Томболата и са свободно достъпни в интернет сайта на www.aptekastadiona.net за целия период на Томболата, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.aptekastadiona.net. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в Томболата, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в томболата.

 

Раздел 2: Територия на Томболата:

 

Томболата се организира и провежда на територията на Република България на онлайн адрес: www.aptekastadiona.net.

 

Раздел 3: Период на Томболата:

 

Томболата ще се проведе в периода от 18.01.2022г. – 08.03.2022 г.

 

Раздел 4: Право на участие:

 

Участник в томболата може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на „БИЛГЕТ“ ООД, както и техните семейства.

 

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

 

Всяко лице, направило еднократна покупка на на стойност поне 50лв. (в промоцията участват всички продукти, качени на сайта www.aptekastadiona.net) в периода на Томболата (от 18.01.2022 – 08.03.2022 г.включително) участва в томболата за наградата.

Всяко лице има право на неограничен брой участия (поръчки, изпълняващи условията) през периода на Томболата.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

 

Раздел 6: Описание на наградите:

 

Наградата в Томболата е:

1 брой Кафемашина с капсули SPETEMA GRANDE POD, МОЩНОСТ 1100 W, 19.0 bar, цвят БЯЛ


 

Раздел 7: Теглене на наградите:

 

Наградата ще бъде изтеглена на 08/03/2022г., в присъствието на представители на „БИЛГЕТ“ ООД. Изборът на победителя - на случаен принцип.

 

Раздел 8: Уведомяване на победителите:

 

Печелившият ще бъде уведомен на посочения в данните от поръчката си телефон. Същият трябва да потвърди неговата/нейната възможност да приеме наградата, в срок до 5 дни след като бъде известен.

Списъкът с печелившото имена ще бъде публикуван на официалната страница на „БИЛГЕТ“ ООД. – www.aptekastadiona.net.

 

Раздел 9: Получаване на наградите:

 

В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, наградата ще бъде изпратена по куриер за сметка на „БИЛГЕТ“ ООД. Наградата също може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградата не може да бъде заменена за пари и/или други ценности.

Наградата може да бъде получена до 1 месец след обявяването на печелившия. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи. Организаторът не може да бъде държан отговорен за невъзможността или закъснението на победителя да получи своята награда.

Организаторът не носи отговорност за установена неизправност на наградата.

 

Раздел 10: Отговорности:

 

Организаторът не носи отговорност при:

  • обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;

  • всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация (грешно име или телефон);

  • други случаи.

 

Раздел 11: Лични данни:

 

Включвайки се в настоящата Томбола, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (име, презиме, фамилия, адрес, телефон) за цели, свързани с участието в тази Томбола и/или разпространението на наградите от томболата, както и с получаването на поръчаните продукти от www.aptekastadiona.net. Личните данни на печелившият няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите.

Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

 

Раздел 12: Публичност:

 

С участието си в Томболата участниците се съгласяват при спечелване на наградата да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.aptekastadiona.net, както и на фейсбук страницата на аптека „Стадиона“ - www.facebook.com/aptekastadiona

 

Раздел 13: Решаване на спорове:

 

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

 

Раздел 14: Други разпоредби:

 

 

Изтеглен печеливш от  томболата:

  1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.

  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.

  3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

  4. Настоящите правила са еднакви за всички участници.